رفتارشناسی آمریكا در قبال نهضت ملی ایران (1333-1329)

۱,۲۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

دخالت های آشكار و پنهان غرب در جریانات سیاسی و تاریخی خاورمیانه و ایران، مخصوصا آمریكا بعد از جنگ جهانی دوم، بر كمتر كسی پوشیده است و این اقتضا می كند كه تاریخ ایران را بدون بررسی تاریخ روابط آن با غرب و آمریكا مطالعه نكنیم و همانگونه كه پس از انقلاب اسلامی دهها مؤسسه به نام ایرانشناسی در كشورهای اروپایی و آمریكا و حتی اسرائیل به مطالعه فرهنگ، مذهب و تاریخ سرزمین اسلامی ایران می پردازند، ما هم مؤسساتی برای شناخت آمریكا تأسیس نماییم ….. كتاب رفتارشناسی آمریكا در قبال نهضتهای ایران گامی در راستای این شناخت می باشد.