اتحاد جماهیر شوروی و رضا شاه

۲,۱۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم از حساس ترین دوره های تاریخ ایران زمین به شمار میرود زیرا در این دوره رقابت بین روسیه و انگلستان برای تسلط هر چه بیشتر بر ایران شدید تر شد. با وقوع انقلاب اکتبر در روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی سیاست این کشور در قبال ایران دستخوش تغییراتی گشت و فصل جدیدی در روابط شوروی با دولت تازه روی کار آمده ی پهلوی گشوده شد. این کتاب با بهره گیری از منابع مستند تاریخی در پی آن است تا نشان دهد که پیدایش دولت جدید شوروی چه تاثیری بر استراتژی ها و رفتار این کشور در مقابل ایران و حکومت پهلوی داشته است؟ و فراز و فرودهای این روابط تحت تاثیر جه عواملی بود.