جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ( بیانیه های سال های 1361-1358 ) جلد 5

۲,۷۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

نگرشی كوتاه به نقش محوری و ریشه ای جامعه ی مدرسین در پیدایش و پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم تحقیق درباره ی این تشكل دیرپا را دارد.اگر چه این نهاد پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیزدر معرض آزمایش ها قرار گرفت،با این حال دشوارترین آزمون این مراحل پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود كه بار مسئولیت و رسالت ایجاد حكومت آرمانی بر مبنای آموزه های دینی را به مردم وعده داد و علی رغم فراز و نشیب های پس از پیروزی در راه تحقق آن كوشید. این اثر دومین دفتر از مجموعه بیانیه ها ی جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم است كه بیانیه های صادر شده از سال 1358 تا 1361 را در بر می گیرد.