موانع تحقق توسعه سیاسی در دوره سلطنت رضا شاه 1320-1304

۷۵۰ تومان

توضیحات و مشخصات

در این اثر سعی شده است ضمن تبیین موانع توسعه سیاسی از رهگذر شناخت پایه های دیكتاتوری پهلوی اول، بنیادهای مطلقه این رژیم در مورد بازشناسی قرار گیرد و به تحلیل بسترهایی بپردازد كه مردم مسلمان ایران را به مبارزه با رژیم شاهنشاهی تحریص نمود.