فرهنگ سیاسی در ایران

۴,۲۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

فرهنگ سیاسی از مفاهیم جامعه‌شناختی است که در تحلیل تحولات هر جامعه‌ای کمک شایانی به پژوهشگر می‌کند. در جامعه‌ی ایرانی به دلیل روند سریع و شتابان تحولات سیاسی و اجتماعی ـ به خصوص در دوران معاصر ـ تعدد عوامل مؤثر بر فرهنگ سیاسی مردم، و نیز فقر ادبیات جامعه‌شناختی در مورد فرهنگ سیاسی، مطالعه‌ دراین موضوع را کار پیچیده و دشواری کرده است. با این حال، با مطالعه و تطبیق فرهنگ سیاسی در دوران معاصر می‌توان به نکات ظریفی از فرهنگ سیاسی مردم دست یافت و شاهد یک روند تحولی در آن بود. در این روند تحولی، عوامل مهمی چون انقلاب اسلامی که مبتنی بر اراده و خواست ملت مسلمان ایران و با درایت و رهبری امام خمینی (ره) صورت گرفت، تأثیر بسزا و تعیین‌کننده‌ای داشته است. این نوشتار تلاش دارد با یک رویکرد تطبیقی به مطالعه‌ی فرهنگ سیاسی مردم ایران در دو دوره‌ی پهلوی دوم و جمهوری اسلامی بپردازد. مرکز اسناد انقلاب اسلامی با توجه به رسالت خود، در ادامه‌ی بحث‌های جامعه‌شناختی در مورد انقلاب اسلامی و تأثیر آن بحث‌ها بر مسائل جامعه‌شناختی پس از آن و با عنایت به اهمیت مفهوم فرهنگ سیاسی و تعیین‌کنندگی آن بر رفتار مردم و شکل‌دادن به ساختار حاکمیت به انتشار اثرحاضر پرداخته است، تا این نوع مطالعات و پژوهش‌ها بتواند علاوه بر غنای ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی جمهوری اسلامی، سرفصل جدیدی برای تجزیه و تحلیل جامعه‌شناختی در محافل دانشگاهی از زاویه‌ی دید فرهنگ سیاسی بگشاید.