آمریكا و تجزیه طلبی قومی در ایران

جواد حقگو

۸,۵۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

ایران به عنوان كشوری با سابقه ی تمدنی كم نظیر همواره در گستره ی سرزمینی خود با تعدد فرهنگ ها و قومیت های گوناگون مواجه بوده است؛ وضعیتی كه در ادوار مختلف روابط بین الملل به مثابه یكی از پایه های ثابت راهبردهایِ مشتركِ بسیاری از دولت های سلطه گر در تقابل با ایران مورد استفاده قرار گرفته است. تفرّق اقوام و تنوع مذهبی، در راهبردهای فروپاشی یك نظام سیاسی همواره به عنوان یك مؤلفه ی مؤثر و كلیدی با كاركرد سیاسی و نظامی مورد توجه واقع شده است. اقوام ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده بلكه به دلیل ویژگی های خاص جغرافیایی، تاریخی و سیاسیِ حاكم بر آن همواره جایگاه كلیدی خود را در راهبردهای بیگانگان حفظ نموده اند. نگاهی به چالش های قومی یكصد سال اخیر به ویژه در دوره های بعد از تحولات مشروطه، جنگ جهانی دوم و انقلاب اسلامی ایران نشان  می دهد كه گرایش های قومی در ایران همواره مورد توجه قدرت های خارجی قرار گرفته و از اصلی ترین ابزار اعمال فشار آنان بر حكومت مركزی بوده است. در اغلب بحران های جدایی طلبانه و چالش های قوم گرایانه، علایق و گرایش های قومی دستمایه ی دخالت نیروهای بیگانه در سرنوشت كشور و تضعیفِ حاكمیت ملی توسط گروه های قومی به نفع قدرت های غربی و شرقی بوده است. ظهور جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی معترض به نظم و شرایط ناعادلانه ی حاكم بر نظام بین الملل، وضعیتی را به ارمغان آورد تا بسیاری از دولت های سلطه گر به ویژه دولت ایالات متحده نتوانند با نظام نوظهور ایران روابط دوستانه برقرار نمایند. بنابراین، از همان آغازین روزهای پس از انقلاب ایران، دولت آمریكا با اتخاذ تدابیر گوناگون به تقابل همه جانبه با ملت ایران پرداخت. اقدامات این دولت در مواجهه با حكومت اسلامی ایران مجموعه ای از رفتارهای سخت تا نرم را تشكیل داده است. اقدام برای تهاجم نظامی، كودتا، براندازی، هجمه ی گسترده ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی علیه منافع ملت ایران ازجمله ی این اقدامات بوده است. دامن زدن به مسائل قومی در ایران و تلاش برای تحریك برخی از نخبگان فریب خورده ازجمله ابزارهای دیگری است كه به خصوص در سال های اخیر از سوی دولت آمریكا مورد توجه قرار گرفته است. این ابزار كه به ویژه در سال های پس از وقوع حادثه ی 11 سپتامبر مورد توجه سیاست گذاران آمریكایی قرار گرفته امروز شرایط مخاطره آمیزی را برای امنیت ملیِ جمهوری اسلامی ایران ایجاد نموده است. از آنجا كه شرایط امروز ایران از جهت قدرت دولت مركزی را نمی توان با ادوار تاریخی پس از مشروطه، پس از جنگ دوم جهانی و پس از انقلاب اسلامی قیاس نمود، لذا منشأ غالب اقدامات نرم و ضدامنیتیِ نهادهای گوناگون در داخل و خارج از مرزهای كشور از كیسو و اقدامات سخت خشون تآمیز صورت پذیرفته در نواحی جنوب شرقی، جنوب غربی و شمال غربی كشور از سوی دیگر را باید در متغیرهای بیرونی جستجو كرد. در این كتاب، نویسنده ی محترم ضمن واكاوی علل و عوامل دخیل در ظهور بحران های قومی در ایران و به تصویر كشیدن نمایی از وضعیت جامعه ی متكثر ایرانی از آستانه ی ورود به هزاره ی سوم مسیحی تا به امروز، به بررسی نقش دولت آمریكا در پیدایش و گسترش تمایلات و اقدامات جدایی طلبانه ی قومیت های مرزنشین ایرانی در طول سال های 2001 تا   2011پرداخته كه امید است برای علاقه مندان مطالعات انقلاب اسلامی مفید واقع گردد.