کد خبر: ۳۳۳۸
ویژه‌نامه "فاجعه عظیم"| انقلاب اسلامی در لرستان

انعکاس جنایت رژیم پهلوی در سینما رکس در سروده‌های مردم لرستان

در 28 مرداد 1357، يكى از هولناك‌ترين جنایت‌های رژیم پهلوی در سينما ركس آبادان به وقوع پيوست. از اين‌رو سراسر كشور را تحت تأثير خود قرار داد. مردم لرستان نيز همچون مردم سراسر کشور، در اندوه سينما ركس شريك بودند.حادثه‌ يادشده به اندازه‌اى براى مردم استان لرستان دردناك بود كه در سروده‌هاى محلى و ترانه‌هاى آنان نمود پيدا كرد.

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در 28 مرداد 1357، يكى از هولناكترين جنایت‌های رژیم پهلوی در سينما ركس آبادان به وقوع پيوست. از اينرو سراسر كشور را تحت تأثير خود قرار داد. مردم لرستان نيز همچون مردم سراسر کشور، در اندوه سينما ركس شريك بودند.

حادثه يادشده به اندازهاى براى مردم استان لرستان دردناك بود كه در سرودههاى محلى و ترانههاى آنان نمود پيدا كرد.

در یکی از این اشعار که به زبان محلی سروده شد، آمده بود:

آبادان شهر عزا بوماتمه

هرچى كه دردِ دل بوئم باز كمه

سينماركس آباداناِ بى وفا

جهوونيا مونه بردى تو وه كجا

آبادان شهر عزا...

دوماديا ساختن عروسيا غم دِ بار

مادريا پيروسيه پوش اشكِ بار

پدريا پيرو سيه پوش داغدار

روز و شو هه مىشينن چش انتظار

آبادان شهر عزا...

پدر يا ناله مىكَن وه آسمو

آه و ناله شو مىره تا كهكشو

كهكشو، اِء آسمو، اِء زلِ روز

جهوونيا آبادانى بين سوخت ساز

آبادان شهر عزا...

بى دينى، بى مذهبى، اِء بى حيا

آبادانن كردى وه شهر عزا

ديوزادى، ابليسى، تونيستى بشر

سينما ركس آبادانن تش زيه تو بى خَوَر

ترجه این سروده به شرح زیر است:

آبادان شهر عزاست و بوى ماتم مىدهد، هرچه كه درد دل بگويم باز كم است

سينما ركس آبادان! اى بى وفا! جوانان ما را تو كجا بردى؟!

آبادان شهر عزاست...

دامادها، عروسان را غمگين ساختند و مادران را پير و سياه پوش و اشكبار

پدران پير سياه پوش داغدار، روز و شب را به انتظار مىنشينند

آبادان شهر عزاست...

پدران ناله به آسمان مىكنند و آه و ناله آنان تا كهكشان مىرود

اى كهكشان! اى آسمان! اى ستاره زهره! جوانان آبادانى سوختند

آبادان شهر عزاست...

بى دين هستى. بى مذهب هستى. اى بى حيا كه آبادان را شهر عزا كردى

ديوزادى، ابليسى، تو بشر نيستى كه سينما ركس آبادان را بىخبر آتش زدى

منبع: کتاب انقلاب اسلامی در لرستان انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.


این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات