کلاس تاریخ

پاسخی که بی‌دادگاه شاه را به سکوت کشاند!

شهید نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام، از مخالفین رژیم پهلوی بود. وی با اقتدار در برابر زیاده‌خواهی‌های شاه مقاومت می‌کرد و برای نشان دادن چهره زشت رژیم پهلوی عاقبت به وسیله عمال آنها به شهادت رسید.
يکشنبه ۰۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۹

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ شهید نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام، از مخالفین رژیم پهلوی بود. وی با اقتدار در برابر زیاده‌خواهی‌های شاه مقاومت می‌کرد و برای نشان دادن چهره زشت رژیم پهلوی عاقبت به وسیله عمال آنها به شهادت رسید.

در دادگاه نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام و از مخالفین رژیم پهلوی؛ دادستان خیلی شعار می‌داد. می‌گفت: «طبق مواد 317، 318، 319، و 320 اگر یک نفر یا صد نفر علیه سلطنت قیام کند محکوم به مرگ هستند». نواب بلند شد و گفت: 

«ماده 317 تا 320 قانون مشروطه سلطنتی که شما می‌گوئید، کی تنظیم شده؟» گفتند: «در زمان مظفرالدین شاه». نواب گفت: «شما پسر رضا شاه را بیاورید، تا جواب دهد چطور پدرش علیه مشروطه و سلطنت قاجار قیام کرد؟ من هم همان جواب‌ها را می‌دهم.» این حرف نواب دادگاه را به تعطیلی کشاند.

پاسخی که بی‌دادگاه شاه را به سکوت کشاند!

منبع: کتاب «خاطرات حاج‌احمد شهاب»؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات