پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی؛ رحلت امام خمینی(ره) یكی از تلخ ترین روزها برای مردم ایران است. تصاویری كه از این روز ثبت شده است به روشنی غم و اندوه را در چهره مردم نشان می دهد.

تصاویر/وداع مردم با امام امت

 

تصاویر/وداع مردم با امام امت

 

تصاویر/وداع مردم با امام امت

 

تصاویر/وداع مردم با امام امت

 

تصاویر/وداع مردم با امام امت

 

تصاویر/وداع مردم با امام امت

 

تصاویر/وداع مردم با امام امت

 

تصاویر/وداع مردم با امام امت

 

تصاویر/وداع مردم با امام امت

 

تصاویر/وداع مردم با امام امت

 

تصاویر/وداع مردم با امام امت

 

تصاویر/وداع مردم با امام امت