کد خبر: ۲۳۸۳
18 اسفند 1286

تصویب اولین قانون مطبوعات

اولین قانون مطبوعات در نظام مشروطه ایران با اقتباس از قانون اساسی 29 ژوتیه 1881 فرانسه، به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون از یک مقدمه، شش فصل و 52 ماده تشکیل شده بود.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات