کد خبر: ۲۴۴۶
29 اسفند 1356

سرکوبی مطبوعات توسط رژیم پهلوی

پیرو نامه اعتراض آميز روزنامه نگاران عليه روند سانسور مطبوعات در رژیم پهلوی، بسیاری از روزنامه نگاران امضاكننده ممنوع القلم شدند. آنان همچنین تهديد شدند كه عليه آنان پرونده سازي خواهد شد.


این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات