کد خبر: ۲۵۲۰
13فروردین 1342

واکنش امام خمینی به جنایت رژیم پهلوی در فیضیه

امام خمینی در رابطه با فاجعه حمله به مدرسه فیضیه طی تلگرافی اصول اسلام را در مخاطره دانسته و تقیه را تحریم کردند.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات