کد خبر: ۴۳۲۸

بازخوانی جنایت‌های کشف حجاب رضاخانی از منظر امام خمینی

یکی از سیاست‌های منافی با آزدای که همواره مورد انتقاد قرار گرفته است، سیاست کشف حجاب در تاریخ 17 در 1314 بود. امام خمینی نیز بارها با اشاره به این اقدام رضاخان و سخت‌ترین اعتراضا به آن، به تبیین این سیاست می‌پرداختند. ایشان درتاریخ 17 دی 57 در جمع دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج در نوفل لوشاتو، جنایات رژیم پهلوی در کشف حجاب را اینگونه تبیین کردند: «امروز هفدهم دی است. من یادم هست (هر کس سنش به سن ماهاست یادش هست) که هفده دی چه شرارتی کرد این آدم! چه قدر به این ملت فشار آورد، چه اختناقی ایجاد کرد، چه محرماتی را هتک کرد، چه قدر سقط جنین شد در هفده دی، چه قدر ماموران و دژخیمان به مردم تعدی کردند و به زن‌ها تجاوز کردند و زن‌ها را از توی خانه‌ها بیرون کشیدند.»
يکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۹

مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ یکی از سیاست‌های منافی با آزدای که همواره مورد انتقاد قرار گرفته، سیاست کشف حجاب در تاریخ 17 دی 1314 بود. امام خمینی نیز بارها با اشاره به این اقدام رضاخان و سخت‌ترین اعتراضات به آن، به تبیین این سیاست ضددینی می‌پرداختند. به ویژه آن که این سیاست به نحو دیگری در دوران پهلوی دوم هم اجرا می‌شد.

آنچه در ادامه می‌آید، بخشی از موضع‌گیری‌ها و افشاگری‌های امام خمینی درباره کشف حجاب است.


افشای جنایت رضاخان در کشف حجاب

امام خمینی در فرصت‌های مختلف به تبیین جنایت‌های رضاخان در ماجرای کشف حجاب می‌پرداختند. ایشان در دی ماه 1356 در مسجد شیخ انصاری نجف فرمودند: «خدا می‌داند که به این ملت ایران چه گذشت در این کشف حجاب. حجابِ انسانیت را پاره کردند این‌ها. خدا می‌داند که چه مخَدراتی را این‌ها هتک کردند و چه اشخاصی را هتک کردند. علما را وادار کردند با سرنیزه که با زن‌هایشان در مجالس جشن، یک هم‌چو جشنی که با خون دل مردم با گریه تمام می‌شد، [شرکت کنند]. مردم‌ دیگر هم به همین ترتیب. دسته دسته این‌ها را دعوت می‌کردند و الزام می‌کردند که با زن‌هایتان باید جشن بگیرید».

امام با انتقاد از کشف حجاب به بهانه آزادی زنان می‌فرمایند: «آزادی زن این بود که الزام می‌کردند، اجبار می‌کردند با سرنیزه و پلیسْ مردم محترم را، بازرگان‌های محترم را، علما را، اصناف را، به اسم اینکه خودشان جشن گرفتند. در بعضی از جشن‌ها، به اصطلاح خودشان، این قدر گریه کردند مردم که اینها از آن جشن شاید اگر حیایی داشتند پشیمان می‌شدند.»

همچنین درتاریخ 17 دی 57 در جمع دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج در نوفل لوشاتو پرده دیگری از جنایات رژیم پهلوی را در کشف حجاب کنار می‌زنند و می‌فرمایند: «امروز هفدهم دی است. من یادم هست (هر کس سنش به سن ماهاست یادش هست) که هفده دی چه شرارتی کرد این آدم! چه قدر به این ملت فشار آورد، چه اختناقی ایجاد کرد، چه محرماتی را هتک کرد، چه قدر سقط جنین شد در هفده دی، چه قدر ماموران و دژخیمان به مردم تعدی کردند و به زن‌ها تجاوز کردند و زن‌ها را از توی خانه‌ها بیرون کشیدند.»

امام خمینی بار دیگر در تاریخ 26 اردیبهشت 1358 در جمع بانوان مشهد با توجه به خیانت‌های اجرای طرح کشف حجاب در حق زنان فرمودند: «قضیهکشف حجاب، قضیه‌ای نبود که این‌ها بخواهند برای خانم‌ها خدمت بکنند، این‌ها می‌خواستند که این طبقه [را] هم با زور و با فشار نابود کنند. آن مآثری که این‌ها دارند، آن خدمت‌هایی که این قشر می‌توانند به ملت بکنند...»

ایشان اجرای کشف حجاب رضاخانی را ظلم به مقام زن دانستند و فرمودند: «به اسم این‌که زن را می‌خواهند آزاد کنند ظلم کردند به زن، ظلم‌ها کردند به زن؛ زن را از آن مقام شرافت و عزت که داشت پایین کشیدند. زن را از آن مقام معنویت که داشت شیء کردند...»

از نظر امام خمینی کشف حجاب رضاخانی، طرحی بود که دولت‌های غربی برای اسارت زنان تدوین کرده بودند و به دست رضاخان آن را به اجرا گذاشتند، لذا ایشان در 19 شهریور 59 فرمودند: «قضیه کشف حجاب یک مطلبی نبود که این‌ها می‌خواستند زن‌ها را، مثلاً ده میلیون زن را بیاورند در جامعه وارد کنند. این‌ها یک دستوراتی بود که این‌ها می‌گرفتند از خارج و برای اسارت ما اجرا می‌کردند».

ایشان همچنین با اشاره به خفقان سیاسی دوران پهلوی اول و ظلم دستگاه پهلوی به زنان می‌فرمایند: «من تلخی اینکشف حجابی که این‌ها کردند و اسمشان را بعداً «آزاد زنان و آزاد مردان» پسر رضا خان گذاشت، من تلخی‌اش باز در ذائقه‌ام هست. شما نمی‌دانید چه کردند با این زن‌های محترمه و چه کردند با همه قشرها. الزام می‌کردند هم تجار را، هم کسبه جزء را، هم روحانیت را، هر جا زورشان می‌رسید به این که مجلس بگیرید و زن‌هاتان را بیاورید در مجلس، بیاورید در مجلس عمومی، آن وقت اگر این ها تخلف می‌کردند، کتک دنبالش بود، حرف دنبالش بود، همه چیزها و حرف‌ها بود. و این‌ها می‌خواستند زن را وسیله قرار بدهند از برای این که سرگرمی حاصل شود برای جوان‌ها و در کارهای اساسی اصلًا وارد نشود».

از این رو امام خمینی، همواره با تأکید بر مقام و منزلت زنان و توجه به شأن اجتماعی آنان، جنایت‌های رضاخان در ماجرای کشف حجاب را تبیین می‌کردند. 
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات