معمار محبت:روایات و خاطراتی از زندگی سردار شهید حسن شاطری(مهندس حسام خوشنویس)

۲۶,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

شهید مهندس حسام خوشنویس )ره( از بدو ورودش به خاك لبنان، پس از شكست اسرائیل در جنگ 33 روزه و بازگشت اهالی لبنان به شهرها و روستاهایشان كه ارتش صهیونیست تأسیسات زیربنایی، ساختمان ها و سازمان ها آن ها را به كلی ویران ساخته بود، با مردم این سرزمین همراه بود و با آنان زندگی كرد. پس از توقف جنگ، هیئتی از جمهوری اسامی ایران به ریاست معاون رئیس جمهور از لبنان بازدید به عمل آورد و آمادگی ایران را برای همكاری در بازسازی لبنان اعلام كرد. با توجه به تجربه ی دیرین مهندس حسام در امر بازسازیِ مناطق آسیب دیده از جنگ در ایران و افغانستان، وی به عنوان رئیس تیم بازسازی لبنان انتخاب شد. شدت خسارات وارده بر را هها،  پل ها و اماكن مذهبی از جمله مساجد و كلیساها، مدارس، بیمارستا نها و ... باوركردنی نبود. بررسی ها به سرعت انجام و نقشه ها ترسیم شد. با پیمان كاران در مناطق مختلف تماس گرفته شد و قراردادها برای شروع كار بازسازی، ترمیم و ساخت مناطق آسیب دیده بدون فوت وقت امضا گردید. به این ترتیب دایره ی فعالیت تیم بازسازی هرچه بیشتر افزایش یافت به طوری كه طی شش سال و نیم خدمات برجسته و عظیمی را در همه ی مناطق كشور به انجام رساند. دستاوردهای این تیم بالغ بر 17328 طرح پیشرفته و پراكنده، شامل ساخت را هها، پل ها، اماكن مذهبی و دیگر طرح ها و برنامه های متوسط و كوچك در سراسر كشور بود. سخن از اقدامات مهندس حسام در طی سال های حضورش در لبنان حدیثی طولانی و نیازمند كتاب ها و صفحاتی بسیار است تا حق مطلب ادا شود. شهید حسام با حضور در كشور لبنان تلاش ها و اقدامات برجسته و بخشش های دلسوزانه اش را در دوران بازسازی این كشور به ثبت رساند، به طوری كه سخن گفتن از دوران بازسازی و بازگشت آبادانی به لبنان پس از جنگ 33 روزه بدون ذكر نام مهندس حسام و هیئت ایرانی به عنوان اولین و بزرگترین هیئت حاضر ممكن نیست. همه ی این ها یادآور نام آنان در اذهان مردم لبنان، مسئولان و فعّالان عرصه ی جنبش بازسازی لبنان از مناطق جنوبی تا بقاع و ضاحیه در جنوب بیروت است.