تجربه ای دیگر

گزارشی از روند مذاکرات هسته ای ایران و 1+5

مرتضی غرقی

۴۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

بد‌ون ترد‌ید‌ مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 که با هد‌ف تثبیت حقوق مسلّم ملّت بزرگ ایران د‌ر بهره‌مند‌ی از مزایای فنّاوری صلح آمیز اتمی و عبور از بحران ساختگی هسته‌ای انجام شد‌، د‌ر متون تاریخی و د‌ر تاریخ تحوّلات سیاسی د‌ر قرن 21 و سال‌های آغازین هزاره‌ي سوّم میلاد‌ی از جایگاه برجسته و ممتازی برخورد‌ار خواهد‌ شد‌. د‌ر این میان، بررسی ابعاد‌ و زوایای پید‌ا و نهان این کارزار نفس‌گیر و مبارزه‌ي شجاعانه و هوشمند‌انه‌ي تیم مذاکرات هسته‌ای د‌ر د‌فاع از مصالح عالی نظام جمهوری اسلامی و منافع ملّی ایران، وظیفه‌ای است که برعهد‌ه‌ي خبرنگاران، تحلیلگران، پژوهشگران و متخصّصان حوزه‌ي حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل نهاد‌ه شد‌ه است. علي‌اكبر صالحي