مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۶۹۹۱
آیت‌الله خامنه‌ای در مورد موقعیت زمانی پذیرش اجرای قطعنامه 598 از سوی کشورمان، گفت: اگر تابحال آتش‌بس را قبول نکرده بودیم، علت این بود که مهاجم هنوز تادیب نشده بود. باید تمامی همفکران صدام درمی‌یافتند که چنین تجاوزی چه پی‌آمدی دارد و دنیا اکنون این موضوع را فهمیده است و ملت ایران قدرت بدون تردید نظامی و سیاسی است.
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۴ - ۲۷ تير ۱۴۰۰ - 2021July 18

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران در تیر ماه 1367 مهمترین خبر مجامع بینالمللی شد. در داخل کشور نیز مردم ایران در مواجهه با پایان یک دهه پر تنش قرار داشتند. از سوی دیگر هنوز تهدیدات از جانب دشمن بعثی و حامیان جهانیاش مخاطرهآمیز بود. همه اینها شرایط پیچیده سیاسی اجتماعی را برای کشور به وجود میآورد که نیاز به تحلیل و تببین دقیق و حسابشده داشت.

آیتالله خامنهای رئیسجمهور وقت یکی از مسئولانی بود که پس از پذیرش قطعنامه بیشترین تحلیلها را از شرایط جدید پیش روی کشور ارائه میداد. یکی از مهمترین آن‌‌ها خطبههای نماز جمعه 22 مرداد 1367 بود که قسمتهایی از آن در ادامه از نظر میگذرد.

اعلام قبول قطعنامه بوسیله جمهوری اسلامی ایران دو فایده اساسی داشت. اول اینکه آتش‌بس را به صلاح انقلاب و کشور دانستیم. دوم، با اعلام قبول قطعنامه ماهیت رژیم عراق علی‌رغم ادعاهای صلح‌طلبی آشکار می‌شد
حضرت آیتالله خامنهای رئیسجمهور وقت در بخشی از خطبه دوم نماز جمعه در 22 مرداد 1367  فرمود: اعلام قبول قطعنامه بوسیله جمهوری اسلامی ایران دو فایده اساسی داشت. اول اینکه آتشبس را به صلاح انقلاب و کشور دانستیم. دوم، با اعلام قبول قطعنامه ماهیت رژیم عراق علیرغم ادعاهای صلحطلبی آشکار میشد و تحولات بعدی اصالت هر دو مصلحت را مشخص ساخت.

ایشان پیرامون عکسالعمل عراق در این زمینه توضیح دادند: رژیم عراق در مقابل این حرکت غیرمنتظره جمهوری اسلامی ایران درماند. اگر طالب پوشاندن چهره جنگطلب خود بود، باید آتشبس را قبول میکرد. اگر میخواست زیر بار فشار نرود، چهره منافقانه این رژیم افشا میشد و این هردو به نفع کشور ما بود.

ایشان گفتند: عراق نابخردانهترین کارها را انجام داد. یعنی نپذیرفتن آتشبس و گذاشتن پنج پیش‌شرط برای آتشبس، که وجهه صدام را در جهان ضایع کرد. چند هفته بعد هم زیر فشار افکار عمومی جهان، اجباراً پیش شرطها را کنار گذاشت و آتشبس را پذیرفت.

آیت‌الله خامنه‌ای این پیروزی را ناشی از حضور گسترده نیروهای مخلص داوطلب در صحنههای نبرد دانست و تاکید کرد: این حضور قوی همچنان در جبههها باید تداوم یابد.

ایشان خاطرنشان کردند: دلیل دیگر این پیروزی تلاش سیاسی موفق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بود که با اعلام نظرهای قاطع، و مصاحبهها و حرکتهای حسابشده شکست سیاسی رژیم بعثی را ممکن ساخت.

در مورد 95 ماه جنگ و ارزیابی عملکرد نیروهای داوطلب مردمی و نظامی کشورمان، رئیس وقت شورای عالی دفاع بیان داشت: مجموع هشت سال جنگ آکنده از این بسیجها، فداکاریها، پیروزیها و شکستهای موقت است. که هر یک درسی به شمار میآید.

آیتالله خامنهای فرمودند: در این هشت سال قدرتهای استکباری با همه قوا علیه ملت ایران همدست شدند. شرق و غرب و ارتجاع با همه دستگاههای خود علیه انقلاب اسلامی کار کردند. این قدرتهای بزرگ و کوچک یک بیمار روحی به نام صدام را وادار به حمله ایران کردند و آنگاه که صدام گرفتار شد، به او کمک کردند تا نجات یابد. حتی آماده دادن قدرت اتمی به عراق هم بودند که دریافتند این کار امنیت تمام جهان را برهم خواهد زد.

رئیس وقت شورای عالی دفاع در مورد موقعیت زمانی پذیرش اجرای قطعنامه 598 از سوی ایران گفتند: اگر تابحال آتشبس را قبول نکرده

اگر تابحال آتش‌بس را قبول نکرده بودیم، علت این بود که مهاجم هنوز تادیب نشده بود. باید تمامی همفکران صدام درمی‌یافتند که چنین تجاوزی چه پی‌آمدی دارد و دنیا اکنون این موضوع را فهمیده است و ملت ایران قدرت بدون تردید نظامی و سیاسی است.
بودیم، علت این بود که مهاجم هنوز تادیب نشده بود. باید تمامی همفکران صدام درمییافتند که چنین تجاوزی چه پیآمدی دارد و دنیا اکنون این موضوع را فهمیده است و ملت ایران قدرت بدون تردید نظامی و سیاسی است.

ایشان قدرت جمهوری اسلامی ایران و پیروزیهای سیاسی نظامی کشورمان را ناشی از اراده مردم دانست و گفت: قدرت سیاسی ایران از آنجا ناشی میشود که جهانیان دریافتند که ملت از دولت خود دفاع میکند. خیال جدائی مردم از نظام و انقلاب و رهبر انقلاب اکنون از سر جهانیان بدر میرود. زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران از پشتوانه قوی مردمی برخوردار است.

آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: از جنبههای عبرتانگیز جنگ این بود که ما چهره مظلومیت انقلاب خود را در این هشت سال به جهان نشان دادیم. هر قدرتی هر ضربهای توانست بر ملت ما در هر زمینه که قادر بود، وارد آورد.

رئیس وقت شورای عالی دفاع در بخش دیگری از این خطبه به تقسیم‌بندی گروهکهای مخالف با نظام اسلامی ایران، فرمود: بعضی گروهکها شاهد دور مجاهدتهای ملت ما بودند. برخی در گرماگرم جنگ با اعلامیههای خائنانه خود مردم را به ترک دفاع از کشور تحریض میکردند. بعضی هم از لحاظ سیاسی در خارج از کشور کوشیدند جنگ ما را زیر سوال ببرند. اما از همه ابلهتر و دشمنخوتر منافقان بودند، که در منار دشمن متجاوز رودرروی ملت ایران با سلاح دشمن ملت ایران، مردم ما را کشتند و با دشمن علیه هموطنان خود شریک جرم شدند.


منبع: روزنامه کیهان 23 مرداد 1367، ص16


ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر