برفراز کنگرک(چاپ دوم)

۲,۳۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

جوان و نوجوان امروز که تازه پا به حیات فکری و فرهنگی نهاده است باید به جای روی آوردن به شخصیتهای پوشالی و مخرب غرب و قهرمان دانستن آنها ، قهرمانان سالهای دفاع مقدس و مبارزه شورانگیز این سرزمین را بشناسد … اکنون که روزگار بحران فرهنگی و فکری جهان معاصر است، شناختن و شناساندن این قهرمانان واقعی و زدودن غبار فراموشی زمان از سر و رویشان و آشکار کردن چهره تابناک و زیبایشان نه تنها کاری بسیار شایسته بلکه ضروری و لازم می باشد و این اثر تلاشی در این راستا است .

پدیدآورندگان