۴,۷۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

عظیم ترین رویداد جنگ تحمیلی علیه ایران در آذرماه 1359 صورت گرفت ، و آن چیزی جز مقاومت و فوران آتش خشم ملت به پا خاسته ایران علیه متجاوز نبود و به راستی همانند "پل های تسخیرناپذیر" دربرابر دشمن ایستادگی كرد. حوادث آذرماه از این رو در تاریخ جنگ تحمیلی مهم است كه دشمن درآنچه كه هدف خود می پنداشت ، عملا ناكام ماند و تثبیت شد . این كتاب چهارمین دفتر از مجموعه "تقویم تاریخ دفاع مقدس" است كه به بررسی حوادث و رویدادهای سومین ماه جنگ تحمیلی می پردازد . استناد به منابع دست اول و گزارش خبرگزاریهای داخلی و خارجی و ارائه تصویری روشن و مستند از سیر جنگ تحمیلی بر اهمیت كتاب می افزاید.