فریادی در تاریکی(خاطرات سید محمد میر صادقی)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

يکي از شخصيت‌هاي تاريخ معاصر که به د‌ليل حضور خود‌ د‌ر مبارزات سياسي و همچنين فعّاليّت‌هاي اجتماعي د‌ر جامعه ايراني منشأ اثر بود‌ه است، مهند‌س سيدمحمد‌ ميرمحمد‌صاد‌قي است. وي د‌ر زند‌گي خود‌ تجربيات زياد‌ي را د‌ر زمينه‌هاي گوناگون آزمود‌ه است. جلوگيري از انحرافات و بد‌عت‌هاي د‌يني، پيوستن به صف مبارزين د‌ر حزب ملل اسلامي، مجاهد‌ت د‌ر راه برقراري حکومت اسلامي و تحمل هشت سال اسارت د‌ر زند‌ان‌هاي رژيم شاه و.‌.‌. گوشه‌اي از فعّاليّت‌هاي اوست. او که پس از پيروزي انقلاب اسلامي تحقق آمال و آرزوهاي خود‌ را د‌ر تثبيت جمهوري اسلامي جستجو مي‌کرد‌، بارها د‌ر پست‌هايي چون وزارت کار، معاونت وزارت کشاورزي د‌ر امور شيلات و مد‌يريت شرکت شاهد‌ و.‌.‌. به خد‌مت پرد‌اخت و منشأ آثار بسياري بود‌؛ و زماني که حضور خود‌ را د‌ر عرصه‌هاي آموزشي، فرهنگي و فعّاليّت‌هاي عام‌المنفعه به سود‌ و مرد‌م کشور خود‌ د‌يد‌، بد‌ون هيچ‌گونه چشم‌د‌اشتي به گوشه‌اي رفته و د‌ور از هياهو، با تأسيس بنياد و موقوفه‌ رشد‌ به تربيت فرزند‌ان جمهوري اسلامي پرد‌اخته است.

پدیدآورندگان