خاطرات شهید سید محمد واحدی

۱,۱۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

جمعیت فدائیان اسلام یكی از پدیده‌های منحصر به فرد در تاریخ مبارزات مردم ایران بود كه با ایستادگی در برابر هجمه فرهنگی دشمن، ظهور و جمعی از جوانان مخلص و فداكار را متشكل كرد. هدف این گروه اجرای احكام اسلام بود كه در مقاطع مختلف تاریخ، به اشكال متفاوت بروز كرد. شهید سید محمد واحدی یكی از اعضای فعال این گروه بود كه در سال 1324 و در محیطی آكنده از اختناق و سانسور، به ثبت فعالیتهای این گروه پرداخت. این كتاب، مجموعه خاطرات شهید سید محمد واحدی از ظهور و تشكیل فدائیان اسلام و شرح فعالیتهای آنان است كه تصحیح و تدوین شده است.

پدیدآورندگان