خاطرات مرتضی كاشانی

۷,۳۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

در نهضت ملی‌شدن صنعت نفت ایران افراد و گروه‌های مختلف با افكار و گرایش‌های گوناگون مشاركت كردند كه بازشناسی چهره‌ی حقیقی آنان از ملزومات تاریخ‌نگاری نهضت ملی است. چهره و شخصیت دكتر مظفر بقایی¬كرمانی مشخصات بارزی دارد كه گروهی را به دشمنی مفرط و گروهی را به دوستی شدید، كشانده است. آنچه از حوادث و رویدادها در این ایام باقی مانده¬است چیزی جز خاطرات غبارگرفته¬ی شاهدان و احیاناً دست‌اندركاران آن نیست. از راه‌های بررسی شخصیت و عملكرد مظفر بقایی بازخوانی خاطرات یكی از نزدیكان و محرمان وی یعنی مرحوم مرتضی كاشانی است. مرتضی كاشانی در ایام فعالیت «سازمان نگهبانان آزادی» و حزب زحمتكشانِ ملت ایران در كنار بقایی بود و مأموریت¬های زیادی را به¬دستور وی اجرا كرد. وی از برخی مسائل پشت پرده¬ی حزب زحمتكشان و شخص بقایی مطلع بود كه در خاطرات خود آنها را بازگو كرده¬است. ولی در مجموع از روایت ایشان می‌توان بزرگ‌نمایی در شخصیت و اقدامات مظفر بقایی و شیفتگی وی به شخصیت مصدق را احساس كرد.

پدیدآورندگان