طبقات اجتماعی و رژیم شاه

۱,۴۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

از لحاظ نظری، رابطه بین طبقات اجتماعی و قدرت سیاسی در اشكال مختلفی ترسیم شده است كه هر كدام از این تئوریها با وضعیت جوامع خاصی متناسب است. در مواردی نیز برای یك جامعه سیاسی نظریه های مختلفی ارائه شده است كه نمونه آن ایران عصر پهلوی دوم است كه برای تبیین این مسأله نظریه های مثل "سرمایه داری وابسته " "نظام دیكتاتوری" "نظام فاشیستی" "نظام بناپارتیستی" "الگوی پاتریمونیالیستی" و "نئو پاتریمونیالیستی" ارائه شده است.كتاب حاضر تلاشی به منظور تبیین نوع رابطه قدرت سیاسی با طبقات اجتماعی در دوره پهلوی دوم به شمار می رود، كه در آن ضمن تشریح الگوهای نظری فوق، همه آنها با ساخت قدرت رژیم شاه تطبیق داده شده است.