دولت رضا شاه و نظام ایلی (تاثیر ساختار دولت مطلقه رضا شاه بر نفوذ قبایل و عشایر)

۱,۲۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

حكومتها و سلسله های حاكم بر ایران، همواره تحت سلطه یك یا چند ایل قرار داشته اند و صحنه سیاسی ایران در طول تاریخ، عرصه رقابت و تاخت و تاز ایلی بوده است.سیاست ایجاد دولت مركزی قدرتمند و تلاش رضا شاه و حامیان او در این زمینه، منجر به از بین بردن دولتهای كوچك محلی شد كه با عنوان ایل و عشایر در مناطق مختلف كشور به زندگی و حكومت مستقل از دولت مركزی میپرداختند . كتاب حاضر با هدف روشن شدن بخش مهمی از تاریخ و سیاست در ایران و فهم عمیق نقش ایلات در سیاست ایران و نحوه رفتار با ایلات و عشایر در عصر رضا شاه منتشر شده است.