حاشیه های مهم تر از متن (چاپ چهارم)

۲۶,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

در هر واقعه تاريخي دو جزء را مي‌توان از هم بازشناخت: حاشيه و متن. شكل معمول نگارش تاريخ هردوره پرداختن به متن حوادث بوده است. با اين همه گاه برخي حواشي خود متضمن نكاتي است كه ارزشش كمتر از متن نيست. اين كتاب سيصد حاشيه مهم‌تر از متن معاصر ايران را بيان مي‌كند كه در كنار متن حوادث تصويري روشن‌تر از تاريخ را فراهم مي‌آورد.