تقویم تاریخ خراسان (از مشروطیت تا انقلاب اسلامی)

۱,۵۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

بدون تردید در " زمان" است كه " تاریخ" ساخته می شود، بنابراین " زمان"و " تاریخ" از یكدیگر غیرقابل تفكیك هستند از این رو تقویم تاریخ یك امر ضروری در تاریخ نگاری است و نقص بیشتر منابع مكتوب در همین مسأله نهفته است. عمده آثار موجود در زمینه تاریخ فاقد زمان دقیق هستند و این علیرغم اهمیتی است كه "زمانمندی پدیده ها" در تبیین پیوستگی و چگونگی رابطه علی آنها نسبت به یكدیگر دارد. كتاب حاضر با بررسی تمام عیار منابع و اسناد و مدارك سیاسی و فرهنگی خراسان در طول سدة اخیر حدود 5000 رویداد را در زمینة مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از نهضت مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی در بر می گیرد.

پدیدآورندگان