انقلاب اسلامی در پایان نامه های دانشگاهی جهان (كتاب دوم: جامعه شناسی سیاسی ـ اندیشه سیاسی)

۴,۴۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

این كتاب دومین جلد از مجموعه " انقلاب اسلامی در پایان نامه های دانشگاهی جهان " است كه شامل چكیده و فهرست مطالب پژوهشهای دانشگاهی خارج از كشور در دوره دكترا در دو حوزه " جامعه شناسی" و " اندیشه سیاسی" ایران است. توجه هوشمندانه به این پژوهشها میتواند در آگاهی دانش پژوهان و جامعه ما به كثرت نظرات، جوانب و دامنه بحث و همچنین منطق درونی انقلاب ما كمك ساز باشد.

پدیدآورندگان