تاریخ و سفرنامه حزین

۱,۱۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

شیخ محمدعلی حزین لاهیجی مردی مهندس و پزشك و منجم و هیأت دان و خوشنویس ماهر و در عین حال اهل جبهه و جنگ بود كه بیشتر در زمینه شاعری مشهور است .تاریخ و سفرنامه او را استاد علی دوانی از روی نسخه خطی - كه میكروفیلم آن از یكی از موزه های انگلستان تهیه شده بود _ و نسخه چاپ اصفهان و تهران بازنگری و تصحیح و به جامعه كتابخوان كشور عرضه كرده اند.