اقتصاد و انقلاب اسلامی ایران ( بررسی مقایسه ای نظریه های اقتصادی با انقلاب اسلامی ایران)

مهدی رهبری

۱,۳۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

ابتدای وقوع انقلاب اسلامی تا كنون، مهمترین سؤالی كه در مجامع علمی و غیر علمی مطرح می باشد، در مورد علل وقوع این انقلاب بوده است. گذشته از بحث و جدلهایی كه در این زمینه وجود دارد كتاب حاضر تحقیقی است كه تنها بعد اقتصادی انقلاب را در بر می گیرد و هدف آن تطبیق نظریه های اقتصادی انقلاب با انقلاب اسلامی ایران و بررسی میزان این انطباق پذیری است.