از توسعه لرزان تا سقوط شتابان: توسعه اقتصادی ـ نظامی و بی ثباتی سیاسی رژیم پهلوی دوم (1347-1357)

۱,۳۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

بررسی تحلیلی فراز و فرود حکومتها از یک سو، بر غنای مباحثی از این دست می افزاید و از سوی دیگر مجال بازاندیشی در اسباب و دلایل این بالا و پایین شدنها را ـ که از آبشخور رفتار حکومتها سیراب می شوند ـ فراهم می آورد. حکومتها، زاییده محیط و زاینده محیطند و در جریان این زایشها و نوزایشهاست که بسیاری از مؤلفه های به ظاهر کم ارتباط با یکدیگر، معنا می یابند. کتاب حاضر با دستمایه قرار دادن حرکتهای اقتصادی، نظامی و سیاسی یکی از مهمترین حکومتهای خاورمیانه ای در واپسین دهه از حیات خویش، در تلاش است تا فراز و سقوط نهایی حکومت پهلوی دوم را از منظر حرکت های توسعه ای آن به تصویر کشد.