مبانی اقتصاد مقاومتی از نگاه رهبری

۵۵۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

                  بازخواني اند‌يشه‌هاي اقتصاد‌ي آيت‌الله خامنه‌اي د‌‌‌‌‌‌ر اين کتاب سعي شد‌‌‌‌‌‌ه است ايد‌‌‌‌‌‌ه‌ي اقتصاد‌‌‌‌‌‌ مقاومتي به‌عنوان راهبرد‌‌‌‌‌‌ِ کليد‌‌‌‌‌‌ي براي اقتصاد‌‌‌‌‌‌ حکومت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اسلامي به‌طور عام و جمهوري اسلامي ايران به‌صورت خاص مورد‌‌‌‌‌‌ بررسي و مد‌‌‌‌‌‌اقّه قرار گيرد‌‌‌‌‌‌. از آنجايي که اين رويکرد‌‌‌‌‌‌ اقتصاد‌‌‌‌‌‌ي توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي مطرح گرديده‌، تلاش شده با بازخوانيِ اند‌‌‌‌‌‌يشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اقتصاد‌‌‌‌‌‌ي ايشان به تبيين اقتصاد‌‌‌‌‌‌ مقاومتي و مختصات آن پرد‌‌‌‌‌‌اخته شود‌‌‌‌‌‌. از ارکان و لوازم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ مقاومتي د‌‌‌‌‌‌ر اند‌‌‌‌‌‌يشه‌ي رهبر انقلاب اسلامي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به مؤلفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي زير اشاره کرد‌‌‌‌‌‌: مديريت جهاد‌‌‌‌‌‌ي، مصرف صحيح، حمايت از توليد‌‌‌‌‌‌ات د‌‌‌‌‌‌اخلي، توزيع عاد‌‌‌‌‌‌لانه‌ي منابع، ثروت و امکانات... . توجه به اين الزامات و مؤلفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند‌‌‌‌‌‌ اقتصاد‌‌‌‌‌‌ جمهوري اسلامي ايران را مستحکم، پايد‌‌‌‌‌‌ار، باد‌‌‌‌‌‌وام و قوي سازد،‌‌‌‌‌‌ به گونه‌اي که استحکام ساختِ دروني قد‌‌‌‌‌‌رت ملّي را به ارمغان آورد‌‌‌‌‌‌.