بر لبه پرتگاه مصرف گرایی

۱,۶۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

اتخاذ سیاستهای ناسازگار با فرهنگ و اعتقادات مردم و تحمیل زندگی مصرفی و اجرای ناقص همین سیاستها ، از عوامل سقوط رژیم پهلوی محسوب می شود. در كتاب حاضر زاویه خاصی برای بررسی وضعیت اقتصاد سیاسی ایران در دوره مورد بحث انتخاب شده است و آن بررسی پدیده تغییر الگوی مصرف در این سالها است؛ البته این پدیده اقتصادی آثار و پیامدهای ناگزیری در حیات سیاسی و اجتماعی ایران داشته كه بعضا تا امروز باقی است. این پژوهش نشان می دهد كه دامن زدن به روحیه مصرف گرایی در كنار بنیان ضعیف اقتصاد ایران، چگونه شرایط را برای سقوط رژیم پهلوی فراهم كرد