انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه محققان شوروی

۱۲۰ تومان

توضیحات و مشخصات

كتاب حاضر فهرستی تشریحی از نظرات تحلیلگران رسمی دولت شوروی درباره انقلاب اسلامی ارائه می نماید. به طور طبیعی، دیدگاه های متصلب ماركسیستی، فاقد ظرفیت نظری بالا در تبیین ابعاد انقلاب اسلامی است. به این واقعیت باید دیدگاه های متصلب تر یك دولت بلشویكی را نیز افزود كه منافع خاص خود را داشته است. با وجود این، كتاب حاضر از این نظر آئینه ای خاص برای انقلاب اسلامی است كه تاثیر آن فراسوی مرزهای شمالی كشور را به تصویر می كشد و به دانشجوی تاریخ و نظریه سیاسی عرصه پژوهشی بكری، در مورد واكنش های یك دولت یا ایدئولوژی جا افتاده در برابر انقلابی الهامگر و گسترش طلب، عرضه می دارد.