بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت (از دیدگاه شهید مطهری، دكتر شریعتی، سید قطب)

۷۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

عدالت مفهومی اصلی در اندیشه سیاسی است و در طول تاریخ، یكی از اساسی ترین آرزوهای انسان تحقق بخشیدن به این آرمان بوده است، و مكتب ها و اندیشه های گوناگون بشری و الهی راه حلهای متفاوتی برای تبیین و استقرار آن پیشنهاد كرده اند.نخبگان فكری و فرهنگی جهان اسلام در دوره جدید واكنشهای متفاوتی به تعبیرهای نوین عدالت نشان داده اند، در این كتاب به بررسی و مقایسه شباهتها و تفاوتهای برداشت سه اندیشمند مسلمان معاصر، استاد شهید مطهری، دكتر شریعتی و سید قطب از عدالت به همراه مطالعه زمینه های تاریخی ـ اجتماعی زمان رشد آنها، پرداخته شده است.