بررسی تطبیقی كار ویژه های شورای نگهبان در ایران وفرانسه و آمریكا

۱,۲۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

شورای نگهبان بدلیل جایگاه و كاركردها و پیشینه ی تاریخی مقوله ی قابل مطالعه است. زیرا زمینه تاسیس چنین نهادی به دوران مشروطه برمی گردد و اصل دوم متمم قانون اساسی تضمین كننده ی بنیان گذاری چنین نهادی بود. این نهاد به عنوان ركنی از قوه مقننه در سایه ی كار ویژه ها و اختیارات بسیار اساسی در خور مطالعه ی مقایسه ای با سایر سازمان ها و ارگان های هم تراز و شبیه نظام های غربی است.