اصول‌گرایی در اندیشه‌ی امام خمینی(س)

۸,۵۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

انقلاب اسلامی ایران در مسیر تكاملی خود همواره موجد مفاهیم تازه‌ای است كه نشان از پویایی آن دارد. مفهوم اصول‌گرایی هرچند در سال‌های اخیر به یكی از پارادایم‌های انقلاب اسلامی مبدل گشته، در گذشته‌ای نه چندان دور با واژه‌هایی دیگری همراه بود. هم‌اكنون مفهوم اصول‌گرایی در ابعاد وسیع‌تری به¬ویژه در تضاد و تقابل با اندیشه‌ی لیبرال دموكراسی، فضاهای جهانی را جستجو می‌كند.اصول‌گرایی نیز همانند سایر مفاهیم، از مكتب امام خمینی ظهور كرد و خاستگاه آن انقلاب اسلامی است. اصول‌گرایی بازتولید ارزش‌های انقلابی و اسلامی در همه¬ی زمان¬هاست. انقلاب اسلامی در زیرین‌ترین لایه‌های خود ریشه در نگرش كل‌گرایانه¬ی توحیدی امام خمینی دارد و در اندیشه‌ی توحیدی امام، یك نگاه سیستمی و یك‌پارچه به همه¬ی عالم از جمله دین و سیاست وجود دارد. در نتیجه ذات حركت سیاسی و اجتماعی در اندیشه¬ی امام خمینی توحیدی است و جهتِ دینی دارد.اصول‌گرایی رویكردی حداكثرگرایانه به دین است كه در آن سعی می‌شود همه‌ی پدیده‌های اجتماعی و عرفی در كلیت دینی و توحید تعریف شوند و همه‌ی پدیده‌ها در مسیر تربیت انسان، ساماندهی می‌شوند. حتی واژه‌ی «سیاست» كه تعریفِ مرسوم آن صرف‌ِ اعمال قدرت از منظر جامعه‌شناسان سیاسی است، در رویكرد اصول‌گرایانه جهتِ اصلاحی و تربیتی به خود می‌گیرد. از این منظر، هدف حكومت و سیاست تربیت انسان برای رسیدن به خدا و تقرب به اوست. هدف از تشكیل حكومت اسلامی در مكتب امام خمینی، اجرای احكام اسلام است و به همین دلیل انقلاب اسلامی در مقایسه با سایر انقلاب‌ها از گفتمان مخصوص به خود برخوردار است كه آن را از دیگر حركت‌های مشابه متمایز می‌سازد. بنابراین اصول‌گرایی در مكتب امام خمینی در واقع احیای اسلام ناب محمدی است كه ركن اصلی آن توحید و ركن دوم آن وحدت مردم براساسِ محوریت توحید و ركن سوم آن رهبری فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت امام معصوم(ع) است. عناصر و مؤلفه‌های چنین دیدگاهی به‌طور مفصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظهور و بروز یافته است كه در واقع محصول مبارزات طولانی مردم ایران به رهبری امام خمینی و اسقاط رژیم سلطنتی پهلوی به شمار می‌رود.به این ترتیب اصول‌گرایی در واقع ظهور ماهیت انقلاب اسلامی و مكتب امام خمینی است و به یك حزب یا جناح سیاسی خاصی منحصر نمی‌شود و به همین دلیل دارای ویژگی‌های مشخص است كه محوریت آن حاكمیت اسلام ناب محمدی و مبارزه با طاغوت‌های داخلی و استكبار جهانی می‌باشد.