امت و ملت در اندیشه‌ امام خمینی

۲,۳۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

امت و ملت در اندیشه امام خمینی به عنوان متفكری اسلامی كه در چارچوب نگاه جهانی اسلام می‌اندیشیده‌ است، در سیره نظری و عملی خود همواره نگاه امت‌مدارانه به موضوعات سیاسی داشته و با اقدام به تشكیل حكومت، در مورد تحقق امت اسلامی و آرمان‌های جهان شمول اسلام خود بر آمده است. از طرفی ملت ایران به عنوان یك واحد سیاسی مورد توجه خاص وی بوده است. ایشان با پذیرش واقعیت سیاسی موجود در جوامع انسانی معاصر (‌ملت) پیوندی خاص بین این مهم با آرمان سیاسی اسلام (‌امت اسلامی)‌ برقرار ساخته است.