امام‌ خمینی‌ و هویت‌ ملی‌

۱,۵۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

بخشی‌ از تحول‌ عظیمی‌ كه‌ در نتیجه‌ی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در ایران‌ ایجادشد، به‌ حوزه‌ی‌ فرهنگ‌ مربوط‌ است‌، بویژه‌ آن‌ كه‌ برخی‌ از نظریه‌پردازان‌انقلاب‌، علت‌ اصلی‌ ایجاد انقلاب‌ اسلامی‌ را تحول‌ فرهنگی‌ در جامعه‌ی‌ایران‌ قبل‌ از انقلاب‌ می‌دانند و معتقدند كه‌ انقلاب‌ اسلامی‌ از اساس‌،تحولی‌ مبتنی‌ بر فرهنگ‌ اسلامی‌ و دینی‌ بوده‌ است‌؛ در این‌ میان‌دیدگاه‌های‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌) به‌ عنوان‌ رهبر انقلاب‌ اسلامی‌ و یكی‌ ازبزرگترین‌ مصلحین‌ و احیاگران‌ اندیشه‌ و عمل‌ اسلامی‌ در جهان‌ معاصر، ازاهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌. رویكرد امام‌ خمینی‌ (ره‌) به‌ مفهوم‌«هویت‌ ملی‌» و معنا و مبنایی‌ كه‌ ایشان‌ از این‌ مفهوم‌ مراد كرده‌اند، بویژه‌برای‌ كشورهای‌ اسلامی‌ و جنبش‌های‌ اسلامی‌ معاصر كه‌ تشابهات‌فرهنگی‌ و اجتماعی‌ بسیاری‌ با جامعه‌ی‌ ایران‌ دارند، از اهمیت‌ مضاعفی‌برخوردار است‌. در خصوص‌ هویت‌ ملی‌ در جامعه‌ی‌ ایران‌، امام‌ خمینی‌ (ره‌) معتقد به‌هویتی‌ اسلامی‌ و انسانی‌ است‌ كه‌ در صد سال‌ اخیر بشدت‌ منسوخ‌ وتحریف‌ شده‌ بود. ایشان‌ ماهیتی‌ انسانی‌ و دینی‌ برای‌ جامعه‌ی‌ ایران‌ قائلندو احیای‌ این‌ هویت‌ را مهم‌ترین‌ ساز و كار پایایی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ودست‌یابی‌ به‌ آرمان‌های‌ این‌ تحول‌ بزرگ‌ می‌دانند. احیای‌ هویت‌ ملی‌ كه‌در سطح‌ فردی‌ و سپس‌ اجتماعی‌ صورت‌ می‌گیرد، موجب‌ خودباوری‌،اتكاء به‌ نفس‌، امید به‌ آینده‌ و عدم‌ سلطه‌ پذیری‌ شده‌ و تلاش‌ برای‌پیشرفت‌ را در پی‌ خواهد داشت‌. مهم‌ترین‌ گام‌ برای‌ احیای‌ هویت‌ ملی‌ درجامعه‌ی‌ ایران‌ و تقویم‌ سویه‌های‌ بنیادین‌ آن‌، یعنی‌ فرهنگ‌ اسلامی‌ ـانسانی‌، نفی‌ «خود كاذب‌» است‌. «خودِ كاذب‌» یا غرب‌زدگی‌ همان‌ فرهنگ‌منحرفی‌ است‌ كه‌ در دوران‌ معاصر به‌ جای‌ فرهنگ‌ اصیل‌ اسلامی‌ نشسته‌است‌ و قدرت‌ پویایی‌، تولید، اندیشه‌ و عمل‌ را سلب‌ كرده‌ است‌. كتاب‌ حاضر، جنبه‌های‌ مختلف‌ هویت‌ ملی‌ و عناصر سازنده‌ی‌ آن‌ رااز دیدگاه‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌) بررسی‌ كرده‌ و آسیب‌شناسی‌ این‌ هویت‌ واهمیت‌ و ساز و كارهای‌ احیای‌ آن‌ را ارایه‌ می‌دهد. مركز اسناد انقلاب‌ اسلامی‌ امیدوار است‌ با انتشار این‌ اثر، گامی‌ دیگردر راستای‌ تبیین‌ اندیشه‌های‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌) بردارد و جامعه‌ی‌ علمی‌كشور را در این‌ باره‌ یاری‌ رساند.