مجموعه مقالات همایش نواب صفوی و فداییان اسلام -جلد اول

۲,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

پنجاهمین سالگرد شهادت نواب صفوی و فداییان اسلام فرصتی مغتنم جهت بازكاوی نقش و تاثیر ایشان در تاریخ معاصر ایران و انقلاب اسلامی فراهم آورد. زیرا نقش فدایان اسلام علی رغم جایگاه سرنوشت سازی كه در ملی شدن صنعت نفت داشتند، از سوی گروه های لیبرال و چپ از سر عناد نادیده گرفته شده و عدم توجه نیروهای مذهبی به تدوین و نگارش تاریخ فعالیت های خویش، مزید بر علت گشته است. مركز اسناد انقلاب اسلامی با توجه به رسالت خود در تدوین تاریخ انقلاب اسلامی به جهت دست آوردها و تاثیر مستقیم و غیر مستقیم فداییان اسلام در انقلاب اسلامی، ضمن بر عهده گرفتن امور علمی همایش بزرگداشت پنجاهمین سالگرد شهادت نواب صفوی و فدائیان اسلام، جلد اول مجموعه مقالات همایش را در حول چهار محور: نواب صفوی، زندگینامه، ویژگی ها؛ شكل گیری فداییان اسلام؛ اندیشه های سیاسی اجتماعی؛ فداییان اسلام در تاریخ معاصر ایران؛ منتشر و در اختیار علاقمندان قرار می دهد. علی رغم محدودیت زمانی، برنامه های علمی همایش با استقبال گسترده اندیشمندان و به ویژه پژوهشگران جوان مواجه گردید. از میان قریب به 200 مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش، پس از ارزیابی و گزینش، این مجموعه برای انتشار آماده گردید. در این مقالات ضمن آنكه نقش فداییان اسلام بازكاوی گردیده، حوادث تاریخی یكی از مقاطع حساس تاریخ ایران (1334-1324) هم بررسی شده است. به یاری خدا، مطالب در جلد دوم كه شامل: فداییان اسلام و شخصیت ها؛ فداییان اسلام و مسائل جهان اسلام، خاطرات و اسناد منتشر نشده؛ كتاب شناسی خواهد آمد. عناوین مقالات: بخش اول؛ مجموعه مقالات: اندیشه سیاسی و نگرش فداییان اسلام به حكومت اسلامی، حسین رضا پور یدكی بازخوانی حقایق؛ سیری در اندیشه ها و مبانی فكری فداییان اسلام، مهدی علیخانی بررسی كتاب راهنمای حقایق، فرید الدین حداد عادل بررسی اندیشه های شهید نواب صفوی در كتاب برنامه فداییان اسلام، علیرضا فیض آبادی فراهانی بررسی آرا و اندیشه های نواب صفوی، غلامحسین نوعی فداییان اسلام و سینما، علی اصغر كشانی بخش دوم؛ كتاب برنامه فداییان اسلام دست نوشته های كتاب برنامه فداییان اسلام، محسن جلالی فراهانی كتاب برنامه فداییان اسلام، نواب صفوی