ژاندارم و ژنرال(نگاهی به روابط ایران و آمریكا در دوره پهلوی دوم)

۱,۶۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

روابط ایران و آمریكا در دوره پهلوی دوم نمونه آشكار وابستگی همه جانبه ی یك كشور به قدرت برتر خارجی است . موقعیت ژئوپلیتیكی ایران ، منابع سرشار نفت و گاز و سایر منابع ارزشمند ، توجه سیاستگزاران كاخ سفید را به این منطقه جلب كرده بود به طوری كه در دوران پهلوی دوم ، سیل كمكهای مادی و فرهنگی آمریكا به رژیم آن را "ژاندارم" منطقه ساخت . این كتاب به بحث درباره ی نحوه وابستگی رژیم به آمریكا و تاثیر این وابستگی در سقوط رژیم می پردازد.