اسناد نهضت اسلامی ایران (دوره 10 جلدی)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

آنچه در ایران بعد از قیام 15 خرداد سال 1342 و تبعید امام خمینی (ره) تا پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 روی داد، حاصل تحولات شگرف وعمیقِ در باورها، اندیشه ها وخواسته های مردم مسلمان ایران بود. این تحولات شگرف محقق نمی شد مگر در پرتو تلاش های شبانه روزی ومجاهد ت های خاموش نیروهای مبارز مذهبی. آنچه نیروهای مذهبی درعرصه ی فكری و فرهنگی نهضت اسلامی نگاشته و انتشارداد ه اند به دو دسته قابل تقسیم است: نخست آثار و تألیفاتی كه با رویكردی مذهبی فرهنگی و به صورت آشكار منتشرمی گردید و دسته دوم آثار و نشریاتی است كه با رویكرد مبارزاتی مذهبی مخفیانه منتشر می گردید. چاپ و انتشار و توزیع اعلامیه های انقلابی و همچنین برخی نشریات ادامه دار مذهبی از این دسته هستند.پرواضح است چاپ و تكثیراعلامیه های انقلابی همراه باسختی ها و مشكلاتبسیاری مانند امكان شناسایی نویسندگان و ناشران و كشف چاپخانه و توقیف اعلامیه ها و دست اندركاران چاپ و توزیع آنها توسط ساواك و... بوده است، بنابراین چاپ مداوم نشریه ای مخفی برای مدت زمانی یك یا دو ساله كار پرمخاطره و دلهره انگیزی بوده است. نشریات«انتقام » و «بعثت » دو نشری هی منحصر به فرد تاریخ نهضت اسلامی هستند كه نشریه ی انتقام هشت شماره و نشریه ی بعثت تا چهارده شماره علی رغم پیگرد و تعقیب ساواك منتشرشدند. هر دو نشریه ی داخلی حوزه ی علمیه ی قم بوده، نشریه ی انتقام را محمدتقی مصباحیزدی می نوشت و منتشر می كرد و نشریه بعثت را آقایان هاشمی رفسنجانی، سیدهادیخسروشاهی، علی حجتی كرمانی و سیدمحمود دعایی.در این دوره ی بسیار مهم و سرنوشت ساز روحانیون و علمای مبارزی بودند كه عمرخود را وقف كارهای فكری و فرهنگی نمودند. بزرگانی چون استاد شهید آیت الله مرتضیمطهری، آیت الله شهید دكتر بهشتی، حجت الاسلام شهید دكتر محمدجواد باهنر و.... در میانشخصیت های فكری و فرهنگی انقلاب اسلامی استاد حجت الاسلام والمسلمین سیدهادیخسروشاهی جایگاه ممتاز و برجست های دارد. ایشان از نویسندگان خوش ذوق و پرتحركو مترجمان پركار این دوره به شمار می آیند كه آثار متعددی به قلم و همت ایشان چاپ ومنتشر گردیده است، كه خود نیازمند كتابشناسی جداگانه ای است. آنچه اینك تحت عنواناسناد نهضت اسلامی ایران جلد اول و دوم منتشر می گردد از دیگر آثاری است كه به همتاستاد سیدهادی خسروشاهی تنظیم شده و شامل دو نشریه بعثت و انتقام است. مجلداتبعدی اسناد نهضت اسلامی به اعلامیه ها و بیانیه های علما و مدرسان و طلاب و محصلانحوزه علمیه قم و سپس اسناد و اعلامیه های مراجع عظام تقلید اختصاص یافته است كه به زودی منتشر خواهد گردید.

پدیدآورندگان