تاریخ قیام 15 خرداد به روایت اسناد (جلد1)

جواد منصوری

۱۷,۵۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

این كتاب به توصیف و تحلیل تحولات تاریخ معاصر ایران پس از كودتای 28 مرداد تا خرداد 1342 با تاكید بر حركت اسلامی مردم و روحانیت می پردازد. تاریخ قیام 15 خرداد به روایت اسناد جلد دوم