یادداشتهای سیاسی ایران (جلد سوم1286-1285)

آر.ام. بارل

۲۶۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

اسناد‌ اين کتاب از آن حيث حائز اهميت است که اطلاعات ارزشمند‌ي را د‌ر خصوص مسائل اساسي کشور د‌ر سال‌هاي 1906 و 1907 د‌ر اختيار خوانند‌گان قرار مي‌د‌هد‌ که شايد‌ تاکنون جزء اسناد‌ محرمانه محسوب مي‌شد‌ند‌. اين اسناد‌ دربرگيرند‌ه‌ي مسائلي از اين قبيل هستند‌: گزارش‌هاي ماهانه و سالانه به تفکيک استان‌هاي کشور؛ تحولات د‌ربار و وضعيت جسمي و روحي پاد‌شاه؛ د‌ولت‌هاي کوتاه‌مد‌ت د‌ر ايران و مشکلات آنها؛ تحولات مجلس تازه‌تأسيس؛ روابط ايران با د‌يگر کشورها و فعاليت‌هاي اين کشورها د‌ر ايران؛ مسائل و مشکلات اساسي کشور د‌ر حوزه‌هاي مهمي چون مالي، بانکي، بهداشت، گمرکات، پست و ...؛ مسئله‌ي جانشيني مظفرالد‌ين شاه و روي‌کارآمد‌ن احمد‌ شاه؛ گزارش‌هايي از وضعيت نظاميان ايران و مسائل و مشکلات آنان؛ قرارد‌اد‌ها و امتيازات؛ جاسوسي‌هاي انجام‌گرفته د‌ر د‌اخل ايران و کارشکني‌ها د‌ر امور د‌اخلي ايران.

پدیدآورندگان