افول قدرت امریکا

۱۵۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

مطالعه کتاب کنونی که بیش از هر چیز واقعیت همینه امریکا را به دقت اندازه گیری می کند و کم و کاستی های بزرگش را نشان می دهد برای ما ایرانیان از دو جهت می تواند ارزشمند باشد نخست این که باید منتظر این دگرگونی باشیم و تلاش کنیم در نظام آتی احتمالی دستی در کار داشته باشیم.دوم این که باور به این جابه جایی و دگرگونی باید فرصتی برای بازخوانی تاریخ بزرگ و برتری خودمان باشد تا به عنوان سرمایه ای بی نظیر و گنجی نهفته خودیابی و خودباوری به بار آورد که خود انگیزه اصلی تکاپو و پیشرفت است.