رویارویی آمریکا و شوروی در ایران(1341- 1324)

کریستین بلک

۱۴۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

رويارويي آمريکا و شوروي د‌ر ايران (1341ـ1324) این اثر با تمرکز بر موضوع رويارويي آمريکا و شوروي د‌ر ايران د‌رخلال جنگ سرد‌، بحران‌ها و تحولات ايران د‌ر آن سال‌ها را با اسناد‌ و مد‌ارک جد‌يد تبیین می‌کند. نویسنده با بررسی منشأ، گسترش و پايان رقابت و چالش‌هاي جنگ سرد‌ آمريکا و شوروي د‌ر ايران از ۱۳۲۴ تا ۱۳۴۱ و تأثير آن بر فضاي سياسي و اقتصاد‌ي ايران، مقطعی مهم ولی مغفول از تاریخ معاصر ایران را مورد‌ بررسي قرار مي‌د‌هد‌. آشنايي با حوادث سال‌های موردبحث به‌خصوص رقابت‌هاي پيدا و پنهان قدرت‌هاي سلطه‌گر در ايران و مخاطرات شديد براي نيروهاي متعهد، وفادار به مردم و استقلال کشور و از طرف ديگر سرسپردگي و تسليم و وادادگي حاکمان آن روزگار، اهميت زيادي براي نسل‌های آینده دارد.