آینده روی دور تند

فروپاشی امپراتوری صهیونیستی انگلیسی-امریکایی

ماتیاس چانگ

۱۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

رژیم صهیونیستی تنها دریافت کننده ی کمک های آمریکاست که موظف نیست درباره ی نحوه ی هزینه ی آن پاسخگو باشد، معافیتی که به واسطه ی آن،آمریکا نمی تواند مانع از هزینه ی این پول ها در اموری شود که حتی با آنها مخالف است. این رژیم،دریافت کننده ی بیشترین کمک های اقتصادی و نظامی از جنگ جهانی دوم به بعد بوده و مجموع کمک های مستقیم آمریکا به اسرائیل سالانه حدود یک پنجم بودجه ی کمک های خارجی آمریکاست. همچنین آمریکا دائما از اسرائیل حمایت دیپلماتیک می کند و قطعنامه های مختلف شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه اسرائیل را وتو کرده است. این اثر به سلطه ی صهیونیست ها بر ارکان سیاست گذاری و تصمیم سازی ایالات متحده و تحلیل سیاست های توسعه طلبانه و جنگ طلبانه ی آنها در جهان پرداخته است. نویسنده ضمن تحلیل این سیاست های معتقد است امپراتوری صهیونیستی انگلیسی – آمریکایی در حال فروپاشی است و صدای نفس های پایانی رژیم صهیونیستی شنیده می شود.

پدیدآورندگان