راز پایداری سوریه به روایت اسناد محرمانه

سامی کلیپ

۳۵۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

این کتاب با گفتار اختصاصی نویسنده برای فارسی زبانان و با نظارت آقای دکتر صفا الدین تبرائیان ترجمه گردیده است.   هنوز چند ماه ار آغاز جنگ در سوریه نگذشته بود که شخصیت رئیس جمهور (بشار اسد)، به یک گره اساسی در تقسیم بین المملی و منطقه ای تبدیل شد. برخی شخصیت بشار اسد  را به عنوان علت اصلی تداوم جنگ بیا ن کردند و برخی دیگر آن را محوری  ضروری برای توقف جنگ دیدند. جهان بین رفتن بشار اسد و ماندن او، میان مشروعیت و عدم مشروعیت وی تقسیم گردید و ساختار اجنماعی در سوریه سست شد. آیا واقعا بشار اسد دلیل آغاز جنگ در کشورش و تداوم آن شد یا او، سوریه و محوری را تحت لوای او گرد آمدو به محور مقاومت معروف است،از جنگ بازداشت؟

پدیدآورندگان